Воспитание и образование Згрижување Исхрана

Активности

Qyteti përmes lojërave të fëmijëve

Te fëmijët shfaq një ndjenjë për qytetin e tyre, dashuri, respekt dhe kujdes ndaj kulturës – historis dhe traditës të popullit të vet, vendëlindje dhe atdhe. Është realizuar me fëmijët nga 5 deri...
Posted by

Nga fëmija për fëmijë

Përfaqëson një projekt humanitar – edukativ përmes të cilit inkurajohet një ndjenjë solodariteti, ndjeshmërije, ndihmë dhe kuptim të nevojave të fëmijëve nga kategoritë e cenushme. Është realizuar...
Posted by

Bon – ton për fëmijë

Ky projekt u lejon fëmijëve të mësojnë se si të shprehen, të njohin dhe të zbatojnë sjellje të mira dhe të denjët që do t’u lejojnë atyre të përshtaten lehtë me mjedisin. Realizohet me...
Posted by

Familja dhe vlerat familjare

Te fëmijët zhvillohet një ndjenjë të përkatësisë në familje përmes kuptimit, respektimit dhe zbatimit të vlerave familjare. Është realizuar me fëmijë të moshës 4 deri në 6 vjeç (grupi i mesëm dhe...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“