Te fëmijët zhvillohet një ndjenjë të përkatësisë në familje përmes kuptimit, respektimit dhe zbatimit të vlerave familjare.

Është realizuar me fëmijë të moshës 4 deri në 6 vjeç (grupi i mesëm dhe i madh) në të gjitha objektet dhe fëmijët në qendrat e zhvillimit të hershëm të fëmijëve.