Synimi kryesor është të krijojë një klimë të favorshme socio-emocionale për përfshirjen e fëmijëve romë dhe përfshirjen e tyre spontane në të gjitha segmentet e jetës dhe punës në kopsht dhe përfshirjen e prindërve përmes leksioneve, punëtorive motivuese dhe krijuese.
Ka një Program të veçantë për bashkëpunim me prindërit dhe planin e veprimit për realizimin e aktiviteteve. Është realizuar në ndërtesën Era.

Realizohet në objektin Era.