Përfaqëson një projekt humanitar – edukativ përmes të cilit inkurajohet një ndjenjë solodariteti, ndjeshmërije, ndihmë dhe kuptim të nevojave të fëmijëve nga kategoritë e cenushme.

Është realizuar me fëmijët nga 3 deri në 6 vjet në të gjithë objektet dhe qendrat për zhvilli të hershëm të fëmijëve.