Adresa rr. “Mosha Pijade” nr. 117 1300 Kumanovë
Tel: 031 413 800

E-mail: angel.sajce@gmail.com