Projekti “Përfitim i një shprehije për një jetes më të shëndetshme dhe sjellje të sigurt”, të kontribuojë në: zhvillimin e vetëdijes për sjellje të shëndetshme dhe të sigurt dhe qëndrim të sigurt ndaj mjedisit të jashtëm; zhvillimin e autonomisë në kryerjen e aktiviteteve të përditshme dhe marrjen e përgjegjësisë në kujdesin ndaj higjienës personale dhe në ndjekje të veprimeve të njëpasnjëshme; përvetësimin e shkathtësive për sjellje shoqërore të pranueshme dhe të ndershme në ndërveprimin me të tjerët dhe praktikimin e mënyrave të jetesës së shëndetshme; zhvillimin e aftësive për të pranuar dallimet në sjelljen, ndjenjat, qëndrimet dhe zakonet e fëmijëve.

Realizohet me fëmijët në grupet klasore në Kopësht në të gjitha objektet dhe qendrat për zhvillim të hershëm.