Qëndrim I shkurtuar në Qendrën për zhvillim të hershëm është një llojë shërbimi që përfshin kujdesin dhe aktivitetet edukativo –arsimore, me kohëzgjatje prej (3) orësh në ditë. Ky shërbim është pa pages.