Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање на добри хигиенски навики, развивање на мисловни процеси, поттикнување на интерес за стекнување на нови знаења.

Се реализира со деца на возраст од 2 – 6 години (мала, средна и голема група) во сите објекти и центри за ран детски развој.