Водата е основата за постоењето на живот на планетата Земја, а чистата вода за пиење и за одржување на хигиената е неопходна за одржување на животот и здравјето на целиот жив свет. Уште од најрана возраст децата се едуцираат за значењето на водата и нејзиното рационално користење.