Развигорче

Објектот „Развигорче“ со вкупна површина од 1668 m2 и дворна површина 4943 m2 е лоциран на ул. „Моша Пијаде“ бр. 117 каде што децата се распоредени во 2 јаслени и 6 градински групи на македонски јазик.

Во склоп на овој објект се наоѓа и управата на Установата. Истиот има пет влеза од кои два се за оддел градинка, еден за оддел јасли, еден за управата и еден економски влез.

Рационално се искористени следниве простории: групни простории за игра, активности и дневен одмор, кабинет за воспитно – образовниот и згрижувачки кадар, гардероби, трпезарија, ВЦ простории и купатила, тераси за престој на децата во летниот период, простории за администратиовниот кадар и стручната служба, централна кујна со магацин, централна перална, котлара со резервоар за ЕЛ гориво од 18-20 тона која се наоѓа во дворот на градинката, резервоар за затоплување со природен гас и соларни колектори за затоплување на вода во централната кујна.

Занимални


Весели зајачиња

Весели цветови

Ѕвездички

Мачиња

Пеперутки

Пчелки

Сонциња

СрничкиПрограми


Згрижување на деца во Јасли (0-2 години)

Згрижување на деца во Градинка (2-6 години)Одговорен воспитувач
Воспитно-згрижувачки тим
Контакт


Адреса: ул. „Моша Пијаде“ бр. 117, 1300 Куманово

Тел: 031 413 800