Бубамара

Објект „Бубамара“ во површина од 954,5 m2 и дворна површина од 2467 m2 е граден наменски и претставува солидно архитектонско решение.

Децата во објектот се распоредени во две јаслени групи, три групи градинка (на македонски и албански јазик) и две воспитни групи кои работат по програмата Мозаик (македонско – албанска и македонско – српска група).

Има три влеза од кои еден за оддел јасли, еден за оддел градинка и еден економски влез.
Истиот располага со следниве простории: групни простории за игра, активности и дневен одмор, сала за повеќе намени, кабинет за воспитно – образовниот и згрижувачки кадар, гардероби, трпезарија, ВЦ простории и купатила, прирачна кујна, перална, котлара со резервоар за ЕЛ гориво со капацитет од 5 тона сместен во објектот.

Занимални


Pëllumbat

Детелинки

Ѕвездички

Ѕвончиња/Звончићи

Месечинки

Цветчиња/LuletПрограми


Згрижување на деца во Јасли (0-2 години)

Згрижување на деца во Градинка (2-6 години)Одговорен воспитувач
Воспитно-згрижувачки тим
Контакт


Адреса: ул. „ЈНА“ бр. 34, 1300 Куманово
Тел: 031 413 800