Активности

Поттикнување на социо-емоционалниот развој на детето – објект „Бубамара“

Поттикнување на социо-емоционалниот развој на детето – објект „Бубамара“

На децата им се потребни социо- емоционални способности подеднакво колку и когнитивните , бидејки тие им овозможуваат на децата да бидат фокусирани на активностите и да се мотивирани. Преку игри...
Posted by
„Пролетно декорирање на производи, форми и предмети од глина“ – објект „Бубамара“

„Пролетно декорирање на производи, форми и предмети од глина“ – објект „Бубамара“

На 18.04.2019 година во објект Бубамара се одржа пролетна креативна работилница на  тема „Пролетно декорирање на производи, форми и предмети од глина“. На  работилницата децата можеа да ја...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“