Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги...

Posted
Здравје и моторички развој (0-2)

Здравје и моторички развој (0-2)

Груб моторички развој Да се оспособи детето да седи и да се движи користејќи ги предметите околу себе да се охрабрува детето вообидите да лази и...

Posted
Социо-емоционален развој (0-2)

Социо-емоционален развој (0-2)

Социјален развој Да се поттикнува детето да воспоставува емоционални врски со еден или повеќе возрасни лица и да се развива чувство на сигурност...

Posted
Пристап кон учењето (0-2)

Пристап кон учењето (0-2)

Љубопитност и иницијативност да се поддржува интересот на детето за постојан стекнување на нови искуства; да се поддржува љубопитноста и...

Posted