Пристап кон учењето (0-2)

Пристап кон учењето (0-2)

Љубопитност и иницијативност да се поддржува интересот на детето за постојан стекнување на нови искуства; да се поддржува љубопитноста и...

Posted
Пристап кон учење (2-3)

Пристап кон учење (2-3)

Љубопитност и иницијативност Да се поттикнува интересот на детето за откривање нови нешта; да се поддржува индивидуалниот пристап кон откривање и...

Posted
Пристап кон учењето (3-4)

Пристап кон учењето (3-4)

Љубопитност и иницијативност Да се поддржува љубопитноста на детето кон новите предмети и настани во опкружувањето; да се поддржува во...

Posted
Пристап кон учењето (4-5)

Пристап кон учењето (4-5)

Љубопитност и иницијативност Да се охрабрува детето да поставува прашања и да се негува упорноста и истрајноста во добивањето одговор; да се...

Posted
Пристап кон учењето (5-6)

Пристап кон учењето (5-6)

Љубопитност и иницијативност Да се оспособува детето за користење на различни форми и извори на информации; да развива иницијативност и да се...

Posted