Пристап кон учењето (0-2)

Пристап кон учењето (0-2)

Љубопитност и иницијативност да се поддржува интересот на детето за постојан стекнување на нови искуства; да се поддржува љубопитноста и...

Posted
Социо-емоционален развој (0-2)

Социо-емоционален развој (0-2)

Социјален развој Да се поттикнува детето да воспоставува емоционални врски со еден или повеќе возрасни лица и да се развива чувство на сигурност...

Posted
Пристап кон учење (2-3)

Пристап кон учење (2-3)

Љубопитност и иницијативност Да се поттикнува интересот на детето за откривање нови нешта; да се поддржува индивидуалниот пристап кон откривање и...

Posted
Социо-емоционален развој (2-3)

Социо-емоционален развој (2-3)

Социјален развој Да се поттикнува детето да се запознае со својот воспитувач и негувател, со занималната, центрите за учење, играчките и...

Posted
Здравје и моторички развој (0-2)

Здравје и моторички развој (0-2)

Груб моторички развој Да се оспособи детето да седи и да се движи користејќи ги предметите околу себе да се охрабрува детето вообидите да лази и...

Posted