Бон-тон за деца

Проектот овозможува децата да научат како да се изразуваат, да препознаваат и применуваат убаво и пристојно однесување што ќе им овозможи полесно...

Posted
Социо-емоционален развој (4-5)

Социо-емоционален развој (4-5)

Социјален развој Да се оспособува детето за воочување и почитување на сличностите и разликите кај себе и другите деца; да се поддржува да ги...

Posted
Пристап кон учењето (4-5)

Пристап кон учењето (4-5)

Љубопитност и иницијативност Да се охрабрува детето да поставува прашања и да се негува упорноста и истрајноста во добивањето одговор; да се...

Posted
Здравје и моторички развој (4-5)

Здравје и моторички развој (4-5)

Груб моторички развој Да се поттикнува детето да трча стабилно и брзо; да се развива способноста да потскокнува со едната и другата нога; да се...

Posted