Бон-тон за деца

Проектот овозможува децата да научат како да се изразуваат, да препознаваат и применуваат убаво и пристојно однесување што ќе им овозможи полесно...

Posted
Социо-емоционален развој (5-6)

Социо-емоционален развој (5-6)

Социјален развој Да се запознае детето со воспитувачот, просторијата со опрема, средствата, играчките и материјалите во просторијата за учење и...

Posted
Пристап кон учењето (5-6)

Пристап кон учењето (5-6)

Љубопитност и иницијативност Да се оспособува детето за користење на различни форми и извори на информации; да развива иницијативност и да се...

Posted
Здравје и моторички развој (5-6)

Здравје и моторички развој (5-6)

Груб моторички развој Да се усоврши способноста за одржување на рамнотежата на телото; да се усовршат основните природни движења: одење, трчање...

Posted