Социо-емоционален развој (3-4)

Социо-емоционален развој (3-4)

Социјален развој Да се запознае со името на градинката; да се запознае со правилата за однесување во групата и да се навикнува целосно да ги...

Posted
Пристап кон учењето (3-4)

Пристап кон учењето (3-4)

Љубопитност и иницијативност Да се поддржува љубопитноста на детето кон новите предмети и настани во опкружувањето; да се поддржува во...

Posted
Здравје и моторички развој (3-4)

Здравје и моторички развој (3-4)

Груб моторички развој Да се оспособи детето да одржува рамнотежа при трчање; да се развива способноста да се движи нанапред и наназад со...

Posted