Љубопитност и иницијативност

 • да се поддржува интересот на детето за постојан стекнување на нови искуства;
 • да се поддржува љубопитноста и задоволството во истражувањето на нови предмети;
 • да се поттикнува иницијативноста во решавањето на едноставни проблемски ситуации;
 • да се поддржува самостојноста во одредени активности на детето во согласно со развојните можности;
 • да се развива интересот кон луѓето и предметите во непосредната околина;
 • да се поттикнува интересот кон нови ситуации кои во моментот се случуваат;
 • да се мотивира за учење нови работи преку игра.

Креативност и истрајност

 • Да се поставуваат основи за развој на истрајноста низ процесот на откривање и учење;
 • да се поддржуваат одредени обиди на упорно настојување за откривање на нови искуства;
 • да се поттикнува интересот за учење преку игра;
 • да се поддржува потребата за користење на различни играчки и материјали во процесот на учењето;
 • да се поддржуваат во разни начини на сопствено изразување преку игри, слики,  песна, музика и движење.