Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на нивните родители при што ќе се создадат услови за хармоничен однос со околината. Практикување на традиционалните игри го поттикнува холистички и хармоничен развој кај децата.

Истиот се реализира во сите воспитни групи во сите објекти и Центри за ран детски развој.