Кај децата развива чувство на припадност во семејството преку разбирање, почитување и применување на семејните вредности.

Се реализира со деца на возраст од 4 – 6 години (средна и голема група) во сите објекти и децата во центрите за ран детски развој.