На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад.

Се реализира со деца на возраст од 3 – 6 години во сите објекти и центри за ран детски развој.