Претставува хуманитарно – едукативен проект преку кој кај децата се поттикнува чувство на солидарност, емпатија, помагање и разбирање на потребите на деца од ранливи категории.

Се реализира со деца од 3 – 6 години во сите објекти и центри за ран детски развој.