Има за цел создавање на поволна социо – емоционална клима за инклузија на децата Роми и нивно спонтано вклучување во сите сегменти од живот и работа во градинката и инволвирање на родителите преку предавања, мотивациони и креативни работилници. Постои посебна Програма за соработка со родители и Акционен план за реализација на активности.

Се реализира во објектот Развигорче.