Кај децата развива чувство на припадност кон својот град, љубов, почитување и грижлив однос кон културно – историски и традиционални придобивки на својот народ, родното место и татковината.

Се реализира со деца на возраст од 5 – 6 години во сите објекти и центри за ран детски развој.