Проектот овозможува децата да научат како да се изразуваат, да препознаваат и применуваат убаво и пристојно однесување што ќе им овозможи полесно адаптирање во средината.

Се реализира со деца на возраст од 4 – 6 години (средна и голема група) во сите објекти и центри за ран детски развој како и со деца од 6 – 10 години (училишни групи) во објектите Кокиче и Пчелка.