Децата од 6-10 годишна возраст јадат во хигиенско уредена просторија – трпезарија, во смени зависно од времето на нивниот престој во училиштето.

Секое дете има место за седење покрај маса, самостојно и културно јаде (тивко, полека со затворена уста) и се поттикнува навиките за културно однесување да ги практикува во семејството и други средини.