Покрај згрижување и исхрана, на децата кои престојуваат во училишните групи, Установата им пружа и воспитно-образовна дејност.

Во тек на денот се реализираат следните активности: пишување на домашна работа и завршување на други училишни обврски, слободно време за вонучилишни активности, игра и дружење во занимални и во дворот на градинката.

Се реализира во објектите Кокиче и Пчелка.