• до 9:45 – Прием на децата
  • слободни активности (игри по избор на децата)
  • до 12:30 – Заминување на децата