• до 8:15 – Прием на децата и слободни активности (игри по избор на децата)
 • 8:15 – Утринска гимнастика
 • 8:30 – Појадок
 • 9:00 – Реализација на дневното планирање
 • 10:00 – Ужинка
 • 10:30 – Реализација на дневното планирање
 • 11:00 – Прошетки, набљудувања и престој на свеж воздух
 • 12:15 – Ручек
 • 12:45 – Пасивен одмор – спиење
 • 14:45 – Ужинка
 • 15:15 – Реализација на дневното планирање
 • 16:30 – Слободни игри
 • 17:30 – Средување на центарите за учење
 • до 18:00 – Заминување на децата