Љубопитност и иницијативност

  • Да се поттикнува интересот на детето за откривање нови нешта;
  • да се поддржува индивидуалниот пристап кон откривање и учење на нови работи;
  • да се поттикнува различни извори на информации низ процесот на учење;
  • да се охрабрува да поставување прашања за непознати предмети, лица и појави во моментот на набљудувањето;
  • да се поддржува иницијативноста и индивидуалноста во изборот на играчките и материјалите низ процесот на учење;
  • да се поддржува играта за која децата покажуваат интерес.

Креативност и истрајност

  • Да се поттикнува детето самостојно и упорно да изведува одредени активности;
  • да се охрабрува стекнатите искуства да ги користи за откривање на нови нешта;
  • да се поддржува во обидите да изгради, создаде нешто ново, при користење на различни играчки, материјали и предмети.