Целодневен престој на деца од предучилишна возраст (од 0-6 години) и на деца од училишна возраст (од 6-10 години), е институционална организирана форма на престој на деца во траење од 8 до 11 часа дневно. Децата од предучилишна возраст (0-6 години) може да престојуваат во две смени, а децата од училишна возраст (од 6-10 години) може да престојуваат само во прва смена.

На децата нуди згрижување, исхрана (појадок, ручек и две ужини), дневен одмор и организирани воспитно-образовни активности.

Цена на чинење изнесува 1490.00 денари.