Скратен престој на деца во Центар за ран детски развој е вид на услуга која опфаќа згрижување и воспитно-образовни активности, во траење од три (3) часа дневно. Оваа услуга е бесплатна.