Престој на деца во градинка само со ручек е вид на организирана услуга во износ од 806 денари.