Комбиниран престој преставува вид на услуга која ја нуди градинката во траење на временски период до 12:00 часот во тек на денот. Установата на детето му обезбедува два оброка (појадок и ручек), прва ужина и воспитно-образовни активности.

Цена на чинење за комбиниран престој изнесува 1.104.00 денари.