Центри за ран детски развој се институционално организирана форма на скратен престој на деца од 3 – 6 години, во две смени во временски период од 3 часа дневно.

Зависно од возраста, искуството и способноста на детето се формираат, корегираат, зацврснуваат, прецизираат и применуваат: навики за уредно да ги става играчките на свое место, за чување на здравјето и одржување на лична хигиена и уредност, навики за одржување на хигиена и уредност во околината и навики за културно однесување со децата и возрасните во различни средини и ситуации.

Центри за ран детски развој:

Кокиче

Славејче

Синоличка

Развигорче

Пчелка

Изворче

Детелинка

Центар за РДР - Сонце

Центар за РДР - Бамби