Јагода Трајковиќ

Работно место: Садомијачка – сервирка
Објект: Славејче