Јасле како организирана форма на згрижување, воспитание и образование на деца до 2 годишна возраст, обезбедува задоволување на базични биолошки потреби на детето за исхрана, дневен одмор – спиење, лична хигиена со понагласен  индивидуален пристап.

Се реализира во стимулативна, адекватна едукативна средина, простор за игра, соодветна опрема, игровни средства и помагала; исхрана според возраста, здравствена заштита и ментална хигиена.

Јаслени групи постојат во објектите:

Кокиче

Славејче

Синоличка

Развигорче

Пчелка

Бубамара

Изворче

Детелинка

Центар за РДР - Сонце