Ацо Цветковиќ

Работно место: Ракувач на парни котли
Објект: Синоличка