ДЕЦАТА ОД ЈОУДГ „АНГЕЛ ШАЈЧЕ“ ОД КУМАНОВО УПАТУВААТ ПОРАКА ДО СИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ОД НАШИОТ ГРАД И ЦЕЛАТА ДРЖАВА.