Зоран Младеновиќ

Работно место: Чувар – градинар
Објект: Развигорче