Гордана Митевска

Работно место: Садомијачка – сервирка
Објект: Пчелка