Слободан Пешевски

Работно место: Чувар – градинар
Објект: Кокиче