Училишни групи се институционално организирана форма на целодневен престој на деца од 6 – 10 години.

На детето му нуди дооформување, корегирање, зацврснување и применување навики за лична хигиена, уредност и хигиена во просторијата, културно однесување со децата и возрасните во различни средини и ситуации, навики за грижлив однос кон училишниот прибор, навики за редовно конзумирање на квалитетна и свежо подготвена храна и игри и престој на свеж воздух.

Училишни групи има во објектите:

Кокиче

Славејче

Синоличка

Развигорче

Пчелка

Бубамара

Изворче

Детелинка

Центар за РДР - Сонце