Оддел градинка е институционално органирана форма за престој на деца од 2 – 6 години кој обезбедува згрижување, воспитание и образование. Зависно од возраста на детето се формираат, корегираат, зацврснуваат и применуваат културно – хигиенски навики за самостојна грижа и зачувување на своето здравје и навики при јадење, миење, облекување и културно однесување во различни средини и ситуации со деца и возрасни.

Градински групи има во објектите:

Кокиче

Славејче

Синоличка

Развигорче

Пчелка

Бубамара

Изворче

Детелинка

Центар за РДР - Сонце