Оваа форма на работа со деца од 3-6 години опфаќа згрижување и реализирање на воспитно – образовни активности во временски период од три (3) часа дневно и не е предвидена исхрана за децата.