За својата безбедност учи, сообраќајни знаци помни.

Слушај, раскажувај, цртај, за сообраќајот се’ запомни!