Од вредни родителски раце направени, и на добри дечиња подароци дарени.