Млекото е здраво, многу да се пие. Од овца, крава, коза го добиваме ние!