Времето си врви и тоа не стои,

со часови, минути и секунди се брои.